معرفی پرسنل

 • آمنه حسین زاده

  آمنه حسین زاده

  لیسانس مدیریت
 • محمدجعفری

  محمدجعفری

  لیسانس معاون آموزشی
 • مرتضی نصری سوهانی

  مرتضی نصری سوهانی

  لیسانس معاون پرورشی
 • سیده منصوره حسینی

  سیده منصوره حسینی

  لیسانس معاون اجرایی
 • معصومه خلیلی یدکی

  معصومه خلیلی یدکی

  لیسانس معاون پرورشی
 • مرضیه صالحیان مهر

  مرضیه صالحیان مهر

  لیسانس معاون آموزشی